Medžiagų mokslo institutas

Instituto veikla orientuota į mokslinius tyrimus ir taikomuosius darbus, kuriant naujas medžiagas, mikro ir nanostruktūras, optikos elementus bei jutiklius. Instituto švariajame kambaryje sukaupta šiuolaikinė mikro ir nanotechnologijų bei analitinė įranga

Rask studijas

Vizija

Mokslinė, pedagoginė, kultūrinė ir švietėjiška veikla, sudaranti prielaidas tenkinti šalies ūkio ir mokslo plėtotės reikmes sparčios kaitos ir didėjančios konkurencijos sąlygomis, kurti informacinę ir žinių visuomenę, siekti šalies intelektinio potencialo tarptautinio pripažinimo.

Misija

Aukštos mokslinės kompetencijos universitetinis mokslo institutas, atliekantis fundamentinius ir taikomuosius tyrimus akcentuojant šalies ir Europos Sąjungos tyrimų prioritetus, aktyviai dalyvaujantis vystant ir plėtojant aukštąsias technologijas Lietuvoje, integruotas į universiteto visų pakopų studijų procesą, teikiantis analitines, technologines paslaugas mokslo ir verslo partneriams.

INSTITUTO STIPRYBĖS

Aukštos kvalifikacijos mokslo darbuotojai ir inžinerinis techninis personalas (iniciatyvių mokslininkų dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose).

Tamprūs ryšiai su Europos universitetais ir mokslo įstaigomis

Konsorciumai/tinklai:

Universitetai:

Vokietija – Kiel University; Danija – University of Southern Denmark; Švedija – Royal Institute of Technology and Stockholm university, Chalmers University; USA – Geballe Laboratory for Advanced Materials at Stanford University, Lehigh University; Šveicarija –  Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research, Paul Sherrer Institute; Ukraina -Lviv Polytechnic National  University; Baltarusija – Minsk University of Informatics and Radioelectronics; Japonija – Tsukuba National Institute for Materials Science, Tokyo Institute of Technology; Olandija – University of Twente; Latvija – University of Latvia, Riga Technical University; Čekija – Czech Technical University.

Pripažintas Instituto specialistų mokslinis autoritetas Universitete, šalyje ir užsienyje

Prof. Sigitas Tamulevičius yra Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys, akademikas, Pietų Danijos universiteto garbės profesorius.

KTU Medžiagų mokslo institutas iki 2010 m. vasario mėn. 1 d. buvo vadinamas KTU Fizikinės elektronikos institutu. Fizikinės elektronikos institutas įsteigtas 1994 m., reorganizavus Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo instituto ūkiskaitinį padalinį Puslaidininkių mikroelektronikos mokslinį centrą “Mikrolira”. 2003 m. institutas reorganizuotas į savarankišką universitetinį mokslo institutą, steigėjo funkcijas pavedant vykdyti Kauno technologijos universitetui. 2010 m. sausio mėn. 1 d. LR Vyriausybės nutarimu institutas pilnai integruotas į KTU. Instituto veikla orientuota į mokslinius tyrimus ir taikomuosius darbus, kuriant naujas medžiagas ir šiuolaikines technologijas. Taikomieji moksliniai tyrimai glaudžiai susiję su atliekamais eksperimentinės plėtros darbais optinės dokumentų apsaugos srityje. Tyrimai atliekami, bendradarbiaujant su Lietuvos bei užsienio mokslo institucijomis bei pramonės atstovais. Institutas turi šiuolaikinę technologinę ir analitinę įrangą, kuri leidžia atlikti mikro- ir nanotechnologijų eksperimentus bei užtikrina medžiagų ir struktūrų fizikinius – cheminius tyrimus nuo atominės ir cheminės sandaros iki makrosavybių. Instituto darbuotojai dalyvauja Universiteto studijų procese. Jie skaito paskaitų ciklus, veda laboratorinius darbus, vadovauja studentų baigiamiesiems darbams. Universiteto magistrantai ir doktorantai dalyvauja Instituto mokslinėje veikloje.

 

Partneriai ir bendradarbiavimas