Metalų koloidinių nanodarinių dinaminių plazmoninių sąvybių tyrimai skirtuminės sugerties spektroskopija (Me-TAS)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-16-0197

Projekto aprašymas:

Plazmoninių savybių turinčių metalų nanodalelių (Me ND) tyrimai šiuo metu darosi vis intensyvesni dėl jų unikalių optinių, elektrinių ir optomechaninių savybių. Dėl šių savybių Me ND plačiai taikomos fotokatalizėje, netiesinėje optikoje, jutikliuose, saulės šviesos elementuose ir kt. Daugelio taikymų atveju Me ND sukuriamas poveikio efektyvumas priklauso nuo lokalizuoto paviršiaus plazmonų rezonanso (LPPR) relaksacijos ypatumų. LPPR relaksacija susideda iš kelių etapų ir kiekvieno iš šių procesų sparta ar kitos charakteristikos gali turėti įtakos atitinkamos Me ND taikymo sritims. Dėl to itin svarbu sistemiškai ištirti Me ND LPPR relaksacijos ypatybes, bei jas sieti su nanodalelių matmenimis, kristališkumo ir kitomis jų savybėmis . Tai leistų ateityje sintetinant Me ND „pasirinkti“ norimas optoelektrines savybes varijuojant jų dydžius, formas, monodispersiškumą, kristališkumą ar pasirenkant labiausiai tinkamą plazmoninį metalą. Taip pat svarbu palyginti skirtingais metodais įskaitaint cheminį, magnetinio dulkinimo, lazerinės abliacijos tirpaluose susintetintų ND savybes. Šiems tyrimams itin tinka ultraspartūs skirtuminės sugerties spektroskopiniai (TAS) matavimai. Praktikos metu tyrimai bus atliekami su koloidų chemijos, lazerine abliacija skystyje ir kitais sintezės metodais paruoštomis įvairių Me ND. Bus tiriama kaip koloidinių Me ND tirpalų dydžio ir formos skirstiniai lemia LPPR savybes, kurios bus kiekybiškai įvertintos TAS matavimų metu. Praktikos pabaigoje bus parengtas plazmoninių nanodarinių analizės TAS metodika vadovas nurodant kaip nanodalelių dydžiai ir struktūra lemia LPPR savybes.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-15 - 2020-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Domantas Peckus

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Medžiagų mokslo institutas, Paviršių ir plonasluoksnių darinių mokslo laboratorija